0886 308 930 | БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Информация относно аварийното планиране

Информация относно аварийното планиране, мерки и поведение при възникване на голяма авария

Глоуб Индъстрис” ЕООД, предоставя тази информация на жителите на село Батишница, както и на всички заинтересовани лица.

Информацията е във връзка с чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, в който е транспонирана Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 г., относно контрола от опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества /Директива Севезо III/.

Дружеството „Глоуб Индъстрис” ЕООД, с. Батишница е оператор на обект е разположен в с. Батишница, п.к.7169, ул. “Дунав“ 2А, УПИ V, кв.46, на 8,1 км южно от Община Две Могили. Обектът се намира в северния край на селото между цех за дунапрен на фирмата „ОРГАНИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД и ППК „УСПЕХ“. До площадката на базата се стига по второкласен път от републиканската пътна мрежа, а на 2 км южно преминава железопътна линия.

Предмет на дейност на фирмата и конкретно за обекта: Производство на полиуретанова пяна, матраци,спално бельо и завивки.

 

Възможни аварии, идентифицирани на обект производствена база на „Глоуб Индъстрис” ЕООД:

  • разлив на ХВС (риск от голяма авария има при разлив на има от Толуен-2,4-ди-изоцианат толуен-2,6-ди-изоцианат(ТДИ);
  • пожар, възникнал на обекта и/или в съседен обект.

 

При нормална експлоатация на съоръженията в обекта, не съществува възможност от големи аварии.

 

Приложени и планирани мерки за безопасна експлоатация

За да се минимализира рискът и/или да се ограничат последствията от възможните аварии са предприети общи и специфични мерки за безопасност, представляващи комплекс от организационни и технически решения. Акцентирано е върху правилата за приемане, съхранение, употреба на опасни химикали, действия при разлив, поддръжка на резервоари и тръбопроводи и  противопожарната организация изпълнявана на територията на предприятието.

Също така е разработена Система за управление на мерките за безопасност и Авариен план.

 

Мерки за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария:

При невъзможност аварията да се овладее, се обявява евакуация и отцепване на зоните на аварийно планиране /минимален радиус 236 м, зона висока смъртност/. Служител на „Органика България” ЕООД се информира незабавно и той включва сиренната система на портала, чрез която се уведомяват работниците и населението.

Действията се провеждат съгласно разработения Авариен план и Доклада за политика предотвратяване на големи аварии, предадени на компетентните институции.

При необходимост от подробности съдържащи се в тях, използвайте данните за контакт към тази информация.

 

За контакт:

online@blian.bg, dgrigorov@blian.bg

тел. 0700 15 150, в работно време: понеделник до петък - 09:00 до 17:00.

 

При обявена аварийна ситуация (чуване на сигнала на сирената) :

  1. Напускайте зоната за висока смъртност/зоната на сериозни поражения по ул. “Дунав”, посока към село Батишница или посока Две Могли, в зависимост от местоположението, по най-бързия възможен начин, с приоритет е посоката обратна на вятъра (при наличие на такъв);
  2. Следвайте указанията на аварийно-спасителните екипи и компетентни органи.

 

Посока на евакуация