0886 308 930 | БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Уведомяване на населението

Информация относно аварийно планиране

1.      Името и/или търговско наименование на оператора. „Глоуб Индъстрис” ЕООД

 

          2.    Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

Предприятие за производство на мек и порест пенополиуретан, матраци, спално бельо и завивки;

Област Русе, Община Две Могили, с. Батишница, ул. „Дунав” № 2А;

 

3.       Номер       и       дата      на       актуално       уведомление       за      класификация        на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС№УК -40/04.08.2017 г.

Номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП - № 670/02.03.2018 г.

Номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП – неприложимо.

 

 

    4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности  в предприятието/съоръжението.

Основните технологични производствени процеси включват: - Приемане на суровини.

- Временното им съхранение по начин, гарантиращ максимална безопасност.

- Климатизиране/темпериране на суровините, при което те достигат до нужната температура за оптимално протичане на реакцията, подготовка на активаторните смеси.

- Зареждане на резервоарите - от стоманените варели и еднокубикови цистерни -посредством помпи със сонди се прехвърлят следните суровини - ТДИ- 2,4-толуен диизоцианат 2,6-толуен диизоцианат, различни видове полиоли, силикон и метилен хлорид. - Подготовка на разпенващата инсталация: Включване и контрол налягане на въздуха в работната инсталация; Проверка проходимост на тръбопроводи; Подготовка на „формите“ за изливане на сместа; Проверка действието на вакуум камерата; Проверка на дозиращите помпи и клапаните към тях; Включване на общообменна и локална вентилация; Обезпечаване на складова площ за готовите блокове.

- Миксиране/Смесване, при което отделните компоненти се смесват и разбъркват по точно определен от рецептурата ред до достигане на хомогенна маса. В работният съд (миксер) се смесват - TDI - 2,4-толуен диизоцианат 2,6-толуен диизоцианат, полиоли различни видове в зависмост от рецептата, амин, силикон, калай, метилен хлорид, омрежители, пигментни пасти, пламъкозаватели

- Разпенване - същинско производство. Контрол на: процес, работна температура; работни наличности; вакуум в работния съд на вакуум камерата; размери на блокове; обороти на смесителя; време за формиране на пяната.

- Формоване - сместа се излива в калъпи с желаната форма и след това в зависимост от желания тип пяна може да премине през вакуум камера или да се остави реакцията да протече самостоятелно без допълнителни фактори, влияещи на физико-химичните процеси.

 

 

- Отлежаване и омрежване на готовите блокове.

- Конфекциониране, окачествяване, опаковане, съхранение и транспорт.

 

      5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаитена опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС - генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

 

На територията на предприятието може да бъде налично веществото ТДИ толуен-2,4-ди-изоцианат и толуен-2,6-ди-изоцианат, количество до 14.785 т., което може да причини голяма авария при разлив.

Опасните му свойства са:

- силно токсичен при вдишване;

- специфична токсичност за определени органи от еднократна експозиция; - дразни очите и кожата;

- може да причини кожна или респираторна сенсибилизация; - канцерогенност;

- специфична токсичност за определени органи от еднократна експозиция; - опасни за водната среда, хронична опасност;

 

6.       Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

 

Възможни аварии, идентифицирани на обект производствена база на „Глоуб Индъстрис” ЕООД:

-         разлив на ХВС (риск от голяма авария има при разлив на Толуен-2,4-ди-изоцианат толуен-2,6-ди-изоцианат(ТДИ). Сериозни последици за населението сеочакват, ако серазлее цялото количество от съхраняваното вещество. Тогава ще има две основни зони за аварийно планиране - зоната с „висока смъртност”, окръжност с диаметър 236 м (най-сериозните последици биха били за персонала на „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС” ЕООД                                   и „ОРГАНИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД). И втора зона – зона на „сериозни поражения“, която има формата на сектор от окръжност 36º. Посоката на пораженията зависи от посоката на вятъра.

Тя засяга съседните обекти и първите жилищни сгради на селото. Макар че смъртни случаи може да се очакват и в тази зона, в нея предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти върху здрави индивиди, свързани със вдишването на токсичната смес. Площта на зоната е голяма, като засяга жилищни райони, което прави евакуирането на населението задължително.

-         пожар, възникнал на обекта и/или в съседен обект - генерирани са димни газове, които съдържат въглероден окис, въглероден двуокис, изоцианати, циановодород и някои други съединения и биха образували токсичен облак. Образува се токсичен облак. Има сериозни щети по съоръженията. При инцидента може да има пострадали с трайна инвалидност. Възможно е, в зависимост от посоката на вятъра и мащаба на пожара, да бъдат засегнати жилищни райони, което прави евакуирането на населението задължително.

 

 

7.       Обща информация заначините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

 

При невъзможност аварията да се овладее, се обявява евакуация и отцепване на зоните на аварийно планиране /минимален радиус 236 м, зона висока смъртност/. Служител на „Органика България” ЕООД се информира незабавно и той включва сиренната система на портала, чрез която се уведомяват работниците и населението.

Действията се провеждат съгласно разработения Авариен план и Доклада за политика предотвратяване на големи аварии, предадени на компетентните институции.

При необходимост от подробности съдържащи се в тях, използвайте данните за контакт към тази информация.

За контакт:

online@blian.bg, dgrigorov@blian.bg

тел. 0700 15 150, в работно време: понеделник до петък - 09:00 до 17:00.

 

8.       Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

 

 

 При обявена аварийна ситуация (чуване на сигнала на сирената) :

 

1. Напускайте зоната за висока смъртност/зоната на сериозни поражения по ул. “Дунав”, посока към село Батишница или посока Две Могли, в зависимост от местоположението, по най-бързия възможен начин, с приоритет е посоката обратна на вятъра (при наличие на такъв);

2. Следвайте указанията на аварийно-спасителните екипи и компетентни органи.

 

 9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС: https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises

 

Операторът е предприел основни мерки, които гарантират едновременно: - спазване на изискванията за съхранение на опасни химични вещества;

- и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

 

Предвидените мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии са следните:

 

 

 • Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;
 • Разработен е Вътрешен авариен план на предприятието, който да сведе последствията от аварията за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до възможно най-ниско ниво;
 • Провеждане на редовно обучение на всички членове на персонала, за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията при авария;
 • Извършване на периодична проверка на противопожарната (ПП) техника и замерване на заземителната и мълниезащитата уредба от акредитирани лаборатории.
 • Организирани са пропусквателен режим и сигурност на територията на обекта;
 • Осигурени са дейностите свързани със защитата при бедствия – оповестяване, средства за защита – колективни и индивидуални, евакуация или временно извеждане, обучение и ръководство;
 • Разпределени са задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки за намаляване и ограничаване на риска от възникване на големи аварии, както следва:

 

При разлив на опасни химични агенти и/или пожар:

 • Незабавно, визуално се определямащабанаразливаилизапалването исепреценявадали със собствени сили, може да се овладее аварията;
 • При преценяване, че не е възможно ликвидиране на ралива/запалването, незабавно се съобщава в „Центъра за спешни повиквания” на тел.112 /единен европейски номер за спешни и аварийни обаждания/ и се уведомява РД ПБЗН Две Могили;
 • Ръководителят на обекта разпорежда незабавно изключване на технологичното оборудване и електрическото захранване;
 • Организира се незабавно евакуиране на персонала и пребиваващите външни лица от засегнатите учатъци, като се насочванат към сборния пункт съгласно схемите за евакуация.

 

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне. Димитър Григоров – Директор производство, 20.06.2023г.

 

11. Освенинформацията по т. 1 -10 за предприятия/съоръжения свисокрисков потенциал се включва и:

11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

11.2. информация от външния авариенплан, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията .

 

неприложимо