Информация:

„ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД  успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на кандидата „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, оптимизиране и цифровизация на производствения процес и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати по проекта са свързани с възстановяване на икономическия потенциал на кандидата от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет на „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД 

Общата стойност на проекта е 705 200.00 лева, от които 350 000.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.