О Б Я ВА

 

от „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД,

гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ №222А

 

 

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М

 

 

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ V, кв. 46 по плана на с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе  за обект навес за буферен склад за материали“.

    

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Кметство с. Батишница, ул. Дунав 30, 7169 Батишница, или в РИОСВ Русе, гр. бул. „Придунавски“ 20, гр. Русе.