С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за финансиране: BG-RRP-3.006-0323-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“.

Срок на изпълнение: 18 месеца

Място на изпълнение: с. Батишница (община Две Могили)
 
Обща цел: Подобряване на енергийната ефективност в предприятието на „ГЛОУБ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, като средство за постигане на по - висока и устойчива конкурентоспособност в средносрочния период 2025г. - 2027г.;
 

Обща стойност на разходите: 1 994 300.00 лв., от които 997 150.00 лв.
безвъзмездно финансиране.